Elaine Loudon

Elaine Loudon (now Elaine Wallace) as Mitzi Wildebeest in 1982, Amsterdam –